۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

پیروزی دیگری برای ملت وجنبش سبز قبل از شروع روز ایران ( قدس سابق )

پیروزی دیگری برای ملت وجنبش سبز قبل از شروع روز قدس. با یه نگاه به خیابانهای تهران ، اعزام نیروهای سرتا پا مسلح و ترسیدن حکومت از مردم ، میشه تزلزل و ترس از دست دادن حکومت را وجودشان دید و این خود یه پیروزی دیگر بدون دادن هزینه، برای جنبش سبز بود.

حضور گسترده نیروهای امنیتی در تهران

خیابان بلوار و میدان ولیعصر پر شده از نیروهای سرکوبگر ( سگهای ولایت ) . یک روز مانده به روز ایران ( قدس سابق ) از آنجای که بخاطر شرایط ماه رمضان نمیتوانند از شهرستان ها آدم جمع کنند برای پر کردن خیبابان های تهران، از امروز نیروهاشون را مستقر کردن برای ترساندن مردم.